Statistica Workspace – grafické uživatelské prostředí

Úvod

Tento článek je zaměřen na grafické uživatelské rozhraní softwaru TIBCO Statistica s názvem Workspace.

Prostředí Workspace je v základním nastavení bílá plocha, kam můžete přetahovat jednotlivé uzly a logicky je mezi sebou propojovat. Každý uzel představuje jednu funkcionalitu softwaru. Vložením uzlu a propojením vytváříte analytický proces. Do pracovního prostoru můžete načítat, upravovat a slučovat data, připravovat data pro analýzu, používat statistické metody, získávat informace z dat, můžete vytvářet prediktivní modely a ukládat výsledky.

Výhody

Uživatelské prostředí založené na uzlech (bez skriptování).

 • Vizualizace – vizualizace celého workflow datové analýzy od vstupu dat až po konečný výsledek. Snadněji pochopitelné pro více uživatelů v porovnání se skriptováním.
 • Opakovatelnost – Workspace lze opakovaně spouštět na aktualizovaných datech nebo nových datových sadách (tzv. datasets).
 • Reprodukovatelnost – kroky celého projektu jsou nastaveny a mohou být zkoumány z hlediska toho, co bylo přesně provedeno k získání konečných výsledků, k dispozici je rovněž rozsáhlá dokumentace.
 • Flexibilita – ve Workspace jsou k dispozici stejné možnosti analýz/funkcionality, na které jste zvyklí z klasického interaktivního menu.
 • Upravitelnost – ve Workspace mohou být vytvořeny vlastní uživatelské uzly a sdíleny s ostatními kolegy

Základní informace

 • Workspace je hlavním objektem, který obsahuje definici analýzy.
 • Soubory s uloženými Workspaces mají příponu sdm.
 • Implicitně je uložený Workspace souborem kroků s kompletním nastavením bez konečných výstupů.
 • Implicitně jsou výsledky analýzy uloženy do uzlu pracovního sešitu (Workbook) pojmenovaného Výsledné dokumenty (Reporting Documents).
 • Workspace je jedním z nejdůležitějších objektů, který může být uložen v Enterprise meta-repozitáři. Zde může být verzován, plánovaně spouštěn, mohou mu být nastaveny atributy pro uživatelská práva atd. Pro uložení do Enterprise meta-repozitáře použijte tlačítko Deploy nebo analogicky k tomu nabídku v menu: Enterprise/Deploy to Enterprise/Workspace.

Uzly (Nodes)

Uzly jsou flexibilní a snadno se používají společně v jednom projektu Workspace. K uzlům lze přistupovat z Prohlížeče uzlů (Node Browser) a z menu a jeho jednotlivých karet. Když je Workspace aktivní, oranžové zvýraznění zobrazuje dostupné karty s uzly Workspace.

Skupina dostupných uzlů se řídí vybranou konfigurací z rozbalovací nabídky v pravém horním rohu pracovního prostoru:

Základní informace a možnosti uzlu:

 • Každý uzel představuje jeden funkční element softwaru.
 • Uzel nebo skupina uzlů může být kopírována (Ctrl+C) a vkládána (Ctrl+V) z jednoho Workspace do druhého.
 • Uzly mohou být mazány (klávesa Del).
 • Uzly mohou být pomocí šipek na klávesnici nebo tažením přesouvány.
 • Uzly mohou být přejmenovány.

Vlastnosti uzlu

K dispozici máme dva typy uzlů: skriptované a „nové“ uzly, které jsou plně kompatibilní s funkcemi interaktivního uživatelského prostředí (původní interaktivní menu/pás karet).

„Nové uzly“

Většina funkcí má „novou“ podobu. Níže můžete vidět, že menu těchto uzlů má stejné možnosti jako funkcionality v interaktivním uživatelském prostředí (spouštění funkcí odděleně, ne ve Workspace). Výhodou je, že uživatel, který je zvyklý pracovat s interaktivním menu velmi pohodlně zvládne začít pracovat v prostředí Workspace. Příklad funkce Popisné statistiky (Descriptive Statistics) je níže (interaktivní dialog na obr. vlevo, uzel na obrázku vpravo).

Volba proměnných a všechna nastavení se provádí v samotném uzlu.

Ikony

Ikona uzlu má piktogram a barvu tohoto piktogramu (barvy: zelená pro operace s daty, modrá pro statistické analýzy, oranžová pro modelování, tmavě modrá pro grafy, červená pro export funkcí a fialová pro Výsledné dokumenty (Reporting Documents).

 • Oranžové pozadí – znamená, že uzel nebyl spuštěn nebo došlo ke změně nastavení v uzlu. K provedení takového uzlu je třeba spustit všechny předchozí uzly.
 • Bílé pozadí – uzel je spuštěn bez chyby.
 • Červená barva – při spuštění uzlu nastala chyba. Kliknutím na ikonu trojúhelníku s vykřičníkem se zobrazí chybová zpráva.

 • Levý horní roh (ozubené kolečko) – levým kliknutím myši se zobrazí dialog s nastavením uzlu.
 • Levý dolní roh (zelená šipka) – spustí tento uzel a všechny předchozí neprovedené uzly ve stejné větvi.
 • Pravý horní roh (dokumenty) – místo výsledků tohoto uzlu otevře sešit Výsledné dokumenty (Reporting Documents).
 • Pravý dolní roh (list) – jedná se o navazující dokument, tuto tabulku lze v následných uzlech použít jako vstupní tabulku.
 • Uprostřed pravého okraje ikony (žlutý kosočtverec) – zde začíná šipka, stisknutím levého tlačítka myši a přetažením do jiného uzlu vytvoří spojení mezi uzly.

Speciální karty v uzlech

Každý „nový“ uzel má dvě speciální karty:

Karta Downstream, kde uživatel může definovat jednu výslednou tabulku, která bude k dispozici pro další analýzy (to znamená, který soubor se objeví v pravém dolním rohu uzel).

Na kartě Home je v části Description výchozí popis funkce uzlu. Jsou zde zároveň data, kdy byl uzel vytvořen, popř. datum změny, které informují uživatele o tom, kdy byl ten který uzel vytvořen či změněn. Sekce Anotation je pro zahrnutí vlastního popisu, který může být užitečný pro lepší pochopení pracovního postupu.

SVB uzly

Druhá sada uzlů se nazývá starší nebo SVB uzly. Poznáte je dle písmen SVB v horní části uzlu. Pokud změníte Prohlížeč uzlů na Starší postupy (Legacy Procedures), budete mít na svých kartách pouze uzly SVB.

Tyto uzly jsou konstruovány tak, že mají předdefinované výstupy a předdefinované parametry zobrazené uživateli. Uživatel nepotřebuje vybírat každou možnost tak, jak je to možné v „novém“ typu uzlů. Zásadní rozdíl spočívá v tom, že uzel SVB nemá obvykle různé možnosti výběru. Proměnné musí být vybrány předem v předchozím uzlu. Pro tento účel je vhodný uzel Výběr proměnných (Select Variables). Díky této vlastnosti nejsou uzly SVB omezeny pouze na jeden vstup a jednu výstupní tabulku. Výstupní tabulky se zobrazují jako samostatné uzly. Níže uvádíme srovnání implementace „nového“ a staršího uzlu na jednoduchém příkladu.

Tipy a triky

 • Při vytváření nového Workspace je k dispozici sada předpřipravených šablon (Workspace Templates), které si můžete vybrat místo prázdného Workspace.
 • K dispozici je složka s příklady pracovních prostorů: klikněte na File/Open Examples/Workspaces.
 • Dobrou praxí je vkládat anotace a další informace pro lepší pochopení celého workflow analytického projektu. Může to sestávat z: vhodného přejmenování uzlů, vložení popisů na záložkách Domů (Home), vložení anotací do Workspace (klepnutí pravým tlačítkem na plochu Workspace a vybrat možnost Anotation), při uložení do meta-úložiště Enterprise je sekce pro zadání popisu Workspace, při vytváření nové verze Workspace (s povoleným verzováním dokumentů): napište popis změn z předchozí verze.
 • Jako součást pracovního postupu můžete spustit další Workspace pomocí uzlu Execute External Workspace (opakované použití již vytvořené práce, zjednodušení a rozdělení komplexních pracovních toků do dílčích částí).
 • Workspace můžete použít jako datovou funkci v TIBCO Spotfire.
 • Můžete ovládat parametry dostupné pro Citizen Data Scientist, kteří nepotřebují vidět Workspace, ale musí si pro svoji analýzu zvolit parametry. Funkce, které to ovládají, jsou User View a Designer View.
 • Můžete si vytvořit vlastní nabídku karet s libovolným uspořádáním funkčních uzlů: přejděte do Prohlížeče uzlů (Node Browser), klikněte na Vytvořit novou konfiguraci Prohlížeče uzlů (Create a New Node Browser configuration), vytvořte si složky s požadovanými funkcemi (při otevření Prohlížeče uzlů uvidíte tyto složky a funkce v Prohlížeči uzlů) konfigurace má stejnou strukturu jako nabídka pásu karet – zvýrazněno oranžovou barvou).
 • Pro každý uzel můžete spustit další makro (skript) – obvykle změnit možnosti výstupního grafu nebo změnit formát výstupních tabulek: možnost Upravit výstup (Customize Output) po kliknutí pravým tlačítkem na uzel.
 • Pokud si nejste jisti, kde najít konkrétní uzel, můžete použít funkci Vyhledávání (Feature Finder).

 • Pořadí spuštěných uzlů: v některých případech může být důležité, v jakém pořadí jsou uzly prováděny, můžete plně spravovat pořadí provádění pomocí voleb na záložce Edit. Možnost Pořadí hlavních větví (Root Node Order) je pro nastavení pořadí hlavních větví bez předchůdce. Pomocí volby Pořadí podřízených uzlů můžete definovat pořadí podřízených uzlů aktuálně vybraného uzlu.
 • Chcete-li mít flexibilnější Workspace, můžete využít výběr proměnné v uzlech.
 • Sadu uzlů lze zkopírovat do jiného nebo stejného Workspace jejich výběrem a stisknutím kláves Ctrl+C a Ctrl+V. Chcete-li přesunout vybrané uzly ve Workspace, použijte klávesy se šipkami.

Nenašli jste co jste hledali?

Pro univerzity jsou k dispozici speciální produkty v rámci Univerzitního programu

Kontaktní formulář

*tyto položky prosíme vyplňte