Webinář ZDARMA [24 .4. 2024]

Řešení: Průmysl 4.0

Obsah

Naplnění iniciativy, Analýza výrobních linek, SW podpora

 • O průmyslu 4.0
 • Naše řešení
 • Digitalizace procesu
 • Produkty

Průmysl 4.0 je označení pro digitalizaci v průmyslovém odvětví. Souvisí s ním masivní nástup automatizace výroby, řízení výroby na základě sběru a vyhodnocení dat ze samotných výrobních procesů.

Koncept byl představen na veletrhu v Hannoveru v roce 2013. Takzvaná čtvrtá průmyslová revoluce se začala projevovat už v roce 2011. Podle této myšlenky vzniknou „chytré továrny“, které pomocí počítačových technologií převezmou opakující se a jednoduché činnosti, které do té doby vykonávali lidé.

Co znamená Průmysl 4.0 reálně?

Nastupují nové technologie
Více než dříve je kladen důraz na Data-driven procesy. To jsou procesy, které jsou řízeny exaktními daty přímo z výroby. Tento přístup vyžaduje efektivní sběr dat a to centralizovaný nebo decentralizovaný. Vzniká zde prostor pro využití technologií datové extrakce, IoT či senzoriky.

Digitalizuje se know-how
Začíná se využívat zkušeností z výrobní praxe samotné. Vznikají modely na základě know-how pracovníků, které se aplikují na sesbíraná data. Vyhodnocená data vedou k efektivnější výrobě. Know-how je většinou ukryto ve zkušenostech pracovníků a v nastavení procesů a s tím souvisí poptávka po metodice a nástrojích, které jsou schopny toto know-how extrahovat a aplikovat.

Automatizace
Nárůst samotné automatizace lze přičíst situaci na pracovním trhu (chybí kvalifikovaní pracovníci) a také efektivnímu sběru a vyhodnocení datových toků. Vznikají projekty, které umožní automaticky nastavovat procesy, právě podle vyhodnocených dat a také sofistikované systémy alertingu, které nám pomáhají upozornit na vybočení z mezních hodnot a zlepšují tak výrobní kvalitu.

Nahrazení lidské síly
Přestože se Průmysl 4.0 jeví jako hrozba pro lidskou pracovní sílu, které hrozí zánik na úkor robotizace, je nahrazení lidské práce do jisté míry nahrazení za jinou lidskou práci. Odbornější a kvalifikovanější. Digitalizace přináší potřebu datové analytiky, porozumění datům a jejich kvalifikovanému vyhodnocení. Na to je potřeba znalá lidská síla a ta je nyní na vzestupu poptávky.

Závádění Průmyslu 4.0
Mezi zaváděné metody patří strojové účení, autokonfigurace a autodiagnostika, počítačové spojení strojů a dílů. Produkty i stroje dostanou čipy, pomocí nichž je bude možné kontrolovat a obsluhovat přes internet. Dále se budou využívat cloudová úložiště, 3D tisk, datová centra, automatické hlášení problémů či „chytré sklady“, které samy informují o docházejících zásobách.

Vyberte si přístup, který vám bude vyhovovat. Vrhněte se do prvků Průmyslu 4.0 přesně v té intenzitě, kterou považujete v dané situaci za nejvhodnější. Na nás je, abychom vám ukázali cestu, jak se dostat efektivně a rychle k požadovaným výsledkům. Implementace prvků automatizace a analytiky zřídka neprobíhá živelně. To bývá často ovlivněno prostředím a situací typickou pro vaši výrobu.

Co ovlivňuje nasazení automatizace a prvku I40?
1. Nedostatečně pojmenované problémy
S problémy se potýkají zaměstnatnci přímo v procesu. Je potřeba je identifikovat a pojmenovat. Teprve tak lze začít hledat efektivní řešení. Nedostatečně zmapované problémy vedou k opadnutí zájmu o zlepšení a změny.

2. Centralizované IT
Je častým problémem zejména v nadnárodních společnostech ve vztahu matka vs. dcera. Tlak vedení je centralizovat IT a používat nástroje určené pro celou skupinu.

3. Neznalost postupu
Firma sazí na odboníky z praxe. Je to správný postup. Ale odborník na výrobní procesy a jejich praktické problémy není odborník na implementaci automatizačních prvků a pokročilé analytiky.

4. Absence S.M.A.R.T. cílů
Častým problémem samotné implementace I40 projektů je absence tzv. „chytrých“ cílů. Pokud se pouštíme do implementace, měli bychom znát očekávání a umět je konkretizovat. Velké a abstraktní cíle vyžadují hodně usílí i času k jejich naplnění a přináší zklamání z projektu. Konkretní, malé cíle naopak rychle přinesou viditelný efekt a způsobí růst zájmu o podobné projekty.

Z výše uvedených problémů lze uvažovat o dvojím přístupu k samotné implementaci projektů automatizace, digitalizace a analytiky. Centralizovaný přístup, který má hlavně dlouhodobé ekonomické výhody a decentralizovaný, který přináší rychlé výsledky.

Centralizovaná řešení
Znamenají implementovat I40 jako celek. Lze jej implementovat v podstatě „na klíč“. Základem je analýza procesů například celé výrobní linky. Po zmapování potřeb a prostoru pro zlepšení, dochází k implementaci centralizovaného řešení, které automatizuje linku, shrnuje datové toky, vyhodnocuje pomocí analytiky a zobrazuje konzumentům, popřípadě automaticky ovliňuje nastavení linky samotné.

Výhody centralizovaných řešení

 • Všechny data jsou na jendom místě
 • Agilně přidáváme další datové toky
 • Provozujeme jednu platformu
 • Lze využít již dostupnou infrastrukturu / nástroje

Prezentace shrnuje praktickou přípravu implementace automatizace či digitalizace v rámci iniciativy I40.

Decentralizovaná řešení
Decentralizovaná řesení vytipují konkrétní problémy a návrhy na jejich řešení a následně je uvedou rychle do praxe. Tato metoda opět vyžaduje analýzu procesů. V tomto případě, ale pouze takových, které souvisí s identifikovaným problémem. Analýza je rychlejší a cílenější. Přinese konkrétní návod, jak digitalizovat určitou část procesu a jak na ni aplikovat konkrétní analytické metody pro zlepšení výsledku. Výsledkem je malý dashboard s vyhodnocenými daty nebo automatizace nastavení konkrétního stroje.

Výhody decentralizovaných řešení

 • Rychlost realizace
 • Velmi dobře vnímané z pohledu výsledků za krátký čas
 • Ekonomicky méně náročné
 • Lze realizovat nezávisle na stávajících řešeních

Výběr správného řešení závisí na situaci a interních podmínkách. Našim cílem je identifikovat správný postup implementace u zákazníka a projít s ním procesem implementace. Důraz je kladen na přenositelnost know-how směrem na možné odborné role na straně zákazníka a to nejen z důvodů šetření nákladů. Za cíl si klademe vybudovat odborníka na straně zákazníka zejména pro snadnou identifikaci dalších potenciálních zlepšení a také pro získání komunikačního partnera s interním přesahem odbornosti.

Další řešení

Věda a výzkum

Zvyšte kvalitu výstupů vaší vědecko výzkumné činnosti využitím světově uznávaného a široce využívaného softwaru v akademické obci.

GDPR

Datová integrace, analýza dat

Bankovní služby

Rozhodovací modely, Risk Management, Real-Time Monitoring transakcí nebo Strojové učení. Know-how, reference a celosvětově uznávané nástroje na zpracování dat

Farmacie

Splnění regulatorních požadavků, zvýšení efektivity procesů a kvality, snížení nákladů

Big Data

Machine learning, Analýza velkých dat

Kontaktní formulář

*tyto položky prosíme vyplňte