Webinář ZDARMA [18 1. 2024]

Case Study: Statistica ako podpora pre vedeckú činnosť

Trnavská univerzita

Je jedna z najstarších univerzít na Slovensku. Bola založená v roku 1635 kardinálom Petrom Pázmaňom a mala 4 fakulty: teologickú, umenia, právnickú a lekársku. Univerzita sa stala známou univerzitnou knižnicou, záhradami, divadlom a aj vďaka hvezdárni. Existovala 142 rokov. V roku 1777 prešla univerzita do Budína. Roku 1992 bola univerzita obnovená Slovenskou národnou radou. Trnavská univerzita sa hlási k princípom Veľkej Charty európskych univerzít, ktoré obhajujú pre univerzity ich plnú nezávislosť od politickej a ekonomickej moci, ich slobodu uskutočňovať výskum a vyučovať. Trnavská univerzita obhajuje kresťanské princípy, chce chrániť morálne a duchovné hodnoty, vychovávať v duchu ekumenizmu, spolupracovať s univerzitami, výchovnými a vedeckými ústavmi v Slovenskej republike a v zahraničí. V súčasnosti sa na jej pôde nachádza 5 fakúlt: filozofická, pedagogická, teologická, právnická a fakulta zdravotníctva a sociálnej práce.

Východiskový stav a popis problematiky

Okrem výučby, ktorá je pre univerzitu samozrejmosťou, sa Trnavská univerzita zaoberá vedeckými štúdiami. Na univerzitnej pôde vzniká rozsiahla publikačná činnosť v oboroch biológia, matematika, informatika a chémia, ktorých základom je analýza dát. Pre zmienené činnosti používala univerzita v minulosti tradičné nástroje, akým je napríklad MS Excel. Vzhľadom k stále sa zvyšujúcim požiadavkám na kvalitu publikačnej činnosti vzniká súčasne potreba obstarania vhodnejšieho softwaru.

Požiadavky Trnavskej univerzity

Univerzita teda hľadá pokročilejší nástroj, ktorý predovšetkým umožňuje vedecky pracovať na vyššej úrovni. Software musí súčasne spĺňať rolu vhodného nástroja pre metodologický pedagogický výskum a štandardného študijného nástroja. Dôležitými faktormi pre výber software bolo odpovedajúce jednoduché a príjemné užívateľské prostredie a samozrejme jeho obstarávacia cena. Zástupcovia univerzity volia jednoznačne software od spoločnosti StatSoft: STATISTICA Standard Cz.

Priebeh implementácie

Inštalácia softwaru prebehla úplne jednoducho v priebehu jediného dňa vlastnými silami.

Spolupráca s dodávateľom

„Spolupráca so spoločnosťou bola vo všetkých fázach, teda prvotnej obchodnej, konzultačnej a následnej implementačnej de facto ukážkovým partnerom. Taktiež v súčasnosti, kedy je občas nutné získať ďalšie informácie v súvislosti s užívaním licencie, je komunikácia i podpora zo strany dodávateľa bezchybná“, hovorí Ing. Viera Peterková, PhD., Prodekanka pre študijné záležitosti, Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity.

Výsledný stav

Software STATISTICA Standard Czje v súčasnosti na Pedagogickej fakulte univerzity využívaný vo dvoch rovinách. Slúži ako podpora vedeckej činnosti dvojakého druhu – internej, teda výskumy s pôvodnou myšlienkou vzniknutou na univerzitnej pôde a výskumov, ktoré sú požadované od zadávateľa/partnera, akým je napríklad štát. V nasadenom softwari vznikla napríklad štúdia pre zadávateľa Bratislavská vodárenská spoločnosť o kvalite vody z vodovodu, ale aj viaceré projekty, napr. projekt Kurikulárna transformácia vzdelávania na osemročných gymnáziích, Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků v česko-slovenské příhraniční oblasti se zaměřením na jejich rozvoj,, „Vieš, čo vieš?“ a ďaľšie. Je využívaný najmä pri tvorbe imapktovaných článkov, kde je jeho využitie nevyhnutnosťou. Ďalšou rovinou je samotná výučba. Tu je software používaný zatiaľ skôr okrajovo, avšak cieľom ústavu je nasadiť nástroj plne do výučby. Študentom totiž štatistický software pomáha učiť sa lepšie vedecky pracovať, čím sa zvyšuje samotná úroveň vedeckej práce. Veľkým prínosom pre študentov je taktiež fakt, že im pomáha jednoduchšie a silnejšie argumentovať, čo ma za následok omnoho lepšiu obhajobu vlastnej dizertačnej alebo akejkoľvek inej vedeckej práce. Celkovo tak software STATISTICA Standard Cz môže prispievať ku skvelému uplatneniu absolventov Trnavskej univerzity vo svojom obore i mimo neho.

Další reference

Case Study: Masarykova univerzita

Software TIBCO Statistica je již několik let dostupný všem pracovníkům a studentům Masarykovy univerzity v Brně a podle našich zkušeností je jimi hojně využíván. Kromě