Case Study: Statistica ako podpora pre vedeckú činnosť

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

SPU v Nitre je verejná vysoká škola univerzitného typu. História TEJTO vrcholnej vzdelávacej a vedeckej inštitúcie začala v roku 1946. Ako samostatná vysoká škola začala pôsobiť v roku 1952 a svoj aktuálny názov nesie od roku 1996. Ako prvá slovenská univerzita bola nositeľom značky kvality ECTS Label. Jej hlavnou úlohou je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania vo všetkých stupňoch a formách. Pedagogický proces je budovaný na základe vedeckých poznatkov prioritne v oblasti poľnohospodárstva, ale taktiež v širších tematických kontextoch spoločenských vied.

Východiskový stav

V agrobiologických vedných disciplínach je získavanie nových vedeckých výsledkov spravidla spojené s využitím poľných a laboratórnych pokusov. Na pôde univerzity v Nitre pravidelne vzniká rozsiahla publikačná činnosť v oboroch agrobiológie, biotechnológie, potravinárstva a ďalších, ktorých základom je najmä analýza dát. Na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov sa do uplynulého obdobia na analýzu dát využíval až na malé výnimky prevažne MS Excel, ktorý sa však v súčasnosti ukazuje ako absolútne nedostačujúci pre vyhodnocovanie a publikáciu výsledkov výskumov.

Požiadavky univerzity

Primárnym cieľom bola podpora vedeckovýskumnej činnosti pedagogických a odborných technických pracovníkov. Vzhľadom k stále sa zvyšujúcim požiadavkám na kvalitu publikačnej činnosti vznikla potreba obstarania vhodnejšieho softwaru, čo sa podarilo hlavne vďaka získaniu finančných zdrojov z projektu štrukturálnych fondov EU.

Ciele implementácie

Predkladatelia projektu hľadali pokročilejší nástroj, ktorý umožňuje spracovávať a analyzovať experimentálne údaje na vyššej úrovni. Software musí súčasne spĺňať rolu vhodného nástroja pre akademický výskum a štandardného študijného nástroja. Dôležitými faktormi pre výber softwaru bolo okrem iného odpovedajúce jednoduché a príjemné užívateľské prostredie v slovenčine alebo češtine a samozrejme jeho obstarávacia cena. Zástupcovia univerzity zvolili software STATISTICA.

Priebeh implementácie

Inštalácia softwaru prebehla veľmi jednoducho v priebehu jediného dňa, vlastnými silami.

Spolupráca s dodávateľom

„Spolupráca s dodávateľom bola vo všetkých fázach, teda prvotnej obchodnej, konzultačnej a následnej implementačnej, profesionálna. Privítali sme hlavne možnosť počiatočného školenia, pretože sme doteraz so štatistickým softwarom STATISTICA nemali skúsenosti. Tento kurz prebehol na vysokej úrovni, a to ako všeobecná úvodná časť, tak následná časť, ktorá sa venovala už našim konkrétnym požiadavkám“, hovorí Ing. Ján Gažo, PhD. z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov.

„Všetky dodané manuály boli dobre a prehľadne pripravené a zo strany dodávateľa bola veľká snaha implementačný proces i materiály maximálne prispôsobiť našim potrebám.“

Výsledný stav

Software „STATISTICA“ bol zakúpený v rámci Aktivity 2.4 “ Zvyšovanie odbornosti v oblasti prípravy a vyhodnocovania vedeckých experimentov“, pre realizáciu vzdelávacích kurzov so zameraním na modelové a následne problémové riešenia analytickej časti výskumných aktivít. Do projektu sa zapojilo 40 účastníkov zo 4 fakúlt SPU. Po skončení kurzov sa plánuje software distribuovať na vybrané katedry SPU v Nitre, aby účastníci seminárov (najmä mladí vedeckí pracovníci) mohli využívať získané poznatky vo svojej odbornej činnosti i po skončení projektu a dosiahli tak lepšiu konkurencieschopnosť v rámci celoeurópskej akademickej sféry. Cieľom Univerzity je nasadiť používanie štatistického softwaru plne do výučby na 3. vzdelávacom stupni a zvýšiť tak úroveň vedeckej práce doktorandov. Software pomáha študentom realizovať štatistickú analýzu experimentálnych údajov. V celkovom vnímaní software STATISTICA môže prispievať k lepšiemu uplatneniu absolventov SPU v obore i mimo neho, na Slovensku, v rámci EU i vo svete. Univerzita uvažuje o nákupe multilicencie, ktorá by pre ich účely mala lepšiu využiteľnosť.

Další reference

Case Study: Masarykova univerzita

Software TIBCO Statistica je již několik let dostupný všem pracovníkům a studentům Masarykovy univerzity v Brně a podle našich zkušeností je jimi hojně využíván. Kromě