Case Study: Predikce škod na zdraví za pomocí nástrojů TIBCO Statistica

Česká kancelář pojistitelů

ČKP je profesní organizací pojistitelů, kteří jsou na území ČR oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Kromě dalších aktivit, které jsou taktéž stanoveny zákonem, ČKP spolupracuje se státními orgány ve věcech týkajících se pojištění odpovědnosti, vede evidence a statistiky pro účely pojištění odpovědnosti a současně se podílí na předcházení škodám v provozu na pozemních komunikacích a na předcházení pojistným podvodům v pojištění souvisejícím s provozem vozidel.

Výchozí stav

ČKP již dlouhodobě využívala nástroje TIBCO Statistica. Konkrétně moduly TIBCO Statistica Analyst a TIBCO Statistica Data Scientist. Posledně jmenovaný software je využíván i pro analýzu dat dopravních nehod i pojistných událostí „povinného ručení“. S cílem celkového rozšíření rozsahu prováděných analýz, vyvstala poptávka po nástroji, který umí pracovat s nestrukturovanými texty, Text Miningu. S ohledem na dlouhodobou spokojenost se softwarem TIBCO Statistica i s ohledem na požadavek kompatibility rozšiřujícího modulu s výše zmíněnými již používanými analytickými systémy, poptává ČKP analytický nástroj k Text Miningu.

Požadavky ČKP

Potřeba analýzy nestrukturovaného textu se v praxi objevuje například v situaci, kdy je nutné přesněji kvantifikovat informace potřebné pro členění škod na závažné a méně závažné. Podíl škod na zdraví na celkových závazcích pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (POV) totiž stále narůstá.

„Související nejzávažnější rentové nároky generují pro pojišťovny obrovské náklady, a to ve výši až 50% objemů všech škod na zdraví,“ uvádí RNDr. Petr Jedlička, Ph.D., vedoucí oddělení pojistné matematiky a analýz společnosti SUPIN, která je servisní organizací ČKP a ČAP. ČKP očekává, že se kombinací aplikace statistických technik Text Miningu a Data Miningu podaří rozšířit rizikové znaky predikující výskyt závažných nároků škod na zdraví již v rané fázi šetření

případu. To umožní přesnější odhady celkové výše škod.

Průběh implementace

Celá implementace software vzhledem k vyspělosti produktu trvala de facto jediný den. Úvodní konfigurace, vlastní implementace, krátké zaškolení i odstranění překážek implementace proběhlo z pohledu ČKP ve velmi krátkém čase ve standardní (tj. vysoké) kvalitě.

Výsledný stav

Implementace proběhla dle původního plánu a řešení splňuje veškeré požadavky ČKP. Podle očekávání kombinace nástrojů TIBCO Statistica Analyst, TIBCO Statistica Data Scientist a Text Miningového modulu umožňuje rozšíření využitelné informace z analyzovatelných dat. Konkrétně obě techniky fungují následovně: Úlohou Text Mineru je z nestrukturované textové informace (popis nehodového děje) získat reprezentativní klíčová slova, která jsou následně zpracována do standardních datových položek. Z takto připravených datových položek se použitím nástroje Data Scientist a jeho Data Miningového modulu získává zpřesněný odhad výše škody na zdraví pro specifické nehodové děje, které by bez analýzy nestrukturovaného textu nebyly odhalitelné a statisticky vyhodnotitelné. Dosažený cíl zpřesnění odhadu výše závažné škody na zdraví umožní lépe odhadovat celkové škodní úhrny povinného ručení, což vede k lepšímu řízení rizik v rámci nejzávažnějšího segmentu škod povinného ručení. V konečném důsledku dochází k přesnému plánování zdrojů v sektoru pojišťovnictví.

Další reference

Case Study: Masarykova univerzita

Software TIBCO Statistica je již několik let dostupný všem pracovníkům a studentům Masarykovy univerzity v Brně a podle našich zkušeností je jimi hojně využíván. Kromě